G.D.P.R.

INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal a companiei Formare în Mediere Mugur Mitroi S.R.L ( F.M.M.M.) prin intermediul https://www.fmmm.ro

Compania F.M.M.M. S.R.L., cu sediul social în localitatea Carcea, str. Mărului nr.2, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/450/2010, codul unic de identificare 26799417, email office@fmmm.ro, telefon: 0753103613, în calitate de furnizor de formare profesională, în vederea desfășurării activității, prelucrăm date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal al U.E. 679/2016 și a legislației în domeniu.

Prelucrăm datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, destinate furnizării serviciilor pe care le punem la dispoziția ta.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm atunci când accesezi situl nostru și ne transmiți formularul de înscriere sunt: nume, prenume, număr telefon, adresă de e-mail, localitate.

Scopul prelucrării acestor date este în vederea înscrierii tale  la cursurile pe care le organizăm și încheierea contractului de formare profesională.

Temeiul prelucrării este cel prevăzut în art.6 alin.1 b ale Regulamentului UE nr. 679/2016.

Datele cu caracter personal vor putea fi folosite, cu acordul tău prealabil, în scop de marketing direct, publicitate, furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, oferte, evenimente și/sau alte forme de publicitate.

Sursa datelor cu caracter peronal: colectăm date personale prin intermediul situ-lui nostru direct de la tine.

Transmiterea datelor tale personale către alți destinatari:
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi sau împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli obligatorii etc).

Durata prelucrării datelor tale cu caracter personal:
Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Drepturile tale privind protecția datelor și modul lor de exercitare:

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

De asemenea ai:

  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și derularea relației noastre contractuale precum și pentru ocrotirea interesului nostru legitim, iar refuzul tău de oferire a acestor datelor necesare inițierii și derulării relației noastre contractuale precum și cele necesare ocrotirii interesului legitim al operatorului, determină imposibilitatea încheierii contractului între noi și implicit a furnizării serviciilor pe care ni le-ați solicitat.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte sau se modifică ulterior, aveți obligația de a ne informa cât mai curând posibil.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ:
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului  în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Politica cookie:

Atunci când vizitați situ-ul nostru folosim cookie-uri.
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Pe site-ul www.fmmm.ro se folosesc următoarele tipuri de cookie-uri:

   
   
   
Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro .
Informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi la adresa https://www.fmmm.ro/gdpr/.